Alapszabályzat

I. Általános rendelkezések. 

1. Az egyesület neve: Bundás Barát Állatvédő Egyesület. 
2. Az egyesület rövidített neve: Bundás Barát Egyesület. 
3. Az egyesület székhelye: 2360 Gyál 
4. Az egyesület működési területe: Magyarország. 
5. Az egyesület bélyegzője: Téglalap alakú Bundás Barát Állatvédő Egyesület. 
6. A Bundás Barát Állatvédő Egyesület, a (továbbiakban egyesület). Olyan önkormányzattal rendelkező, tartós közérdekű társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik. 7. Az egyesület jogi személy, saját nevében jogokat, és kötelezettségeket vállalhat, perelhet, és perelhető. 

II. Az egyesület célja, feladatai, tevékenysége. 

1: Az egyesület célja: Az állatok életének védelme, jó életkörülményeik megóvása, helyes tartásuk elősegítése. 
2: Az egyesület első sorban a működési területén élő kóbor állatok, állattartó személyek, és állataik érdekeinek védelmét, és képviseletét, továbbá az állattartók állattartó életformából adódó nehézségeikkel kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Nevesítve: a: Képviseli, és védelmezi az állattartó személyek érdekeit, más szervek előtt. Szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához; b: Információs, és tanácsadói szolgálatot hoz létre, és működtet annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az egyesület koordinálni tudja c: Felveszi a kapcsolatot más állatvédő szervezetekkel, ilyen feladatot végző nemzetközi szervezetekkel, személyekkel; d: utcán, és menhelyen élő állatok számára a megfelelő otthon megtalálása, örökbe adása; e: Figyelemmel kíséri működési területén az általa védelembe vett, és gazdához kiadott állatok megfelelő tartását, egészségi állapotát. Szükség esetén segítséget nyújt, megfelelő tartásukhoz, gyógykezelésükhöz; f: Állatvédelemmel kapcsolatos kiadványok szerkesztése, terjesztése. Állatvédelmi rendezvények szervezése, ilyen rendezvényeken való részvétel az állatvédelem, a megfelelő állattartás népszerűsítése, valamint a micro chip, oltás, ivartalanítás fontosságának hirdetése a közéletben; 
3: Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében anyagi helyzetétől függően a 2011 évi CLXXXIX törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól), a továbbiakban (ÖNK-tv), valamint az 1993 évi III törvény (a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról), a továbbiakban SZOC-tvben meghatározott feladatokat láthat el. Nevesítve: a: Az ÖNK tv 13§ (1) bek 13. pontjában meghatározott ifjúsági ügyek keretei között vállalja: Óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban a gyerekek szellemi érettségének megfelelően ismeretterjesztő előadások tartását, az 1998 évi XXVIII (az állatok védelméről, és kíméletéről) törvényben valamint a 41/2010. (II. 26.) KORM. Rendelet (a kedvtelésből tartott állatok tartásáról, és forgalmazásáról) -ben meghatározott felelős, és tudatos állattartás módjáról, és szabályairól; b: Az ÖNK tv 13§ (1) bek 8. pontjában meghatározott szociális ellátások valamint a SZOC tv 57§ (1) bek E pontjában meghatározott családtámogatás keretei között vállalja: Nehéz körülmények között élő, szociálisan rászoruló személyek, családok állatainak tartását, állattartásukkal összefüggő nehéz helyzetük javítását. Amennyiben szükséges segít a megfelelő állattartási környezet kialakításában; c: Az ÖNK tv 13§(1) bek 10. pontjában (a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása) meghatározott valamint a SZOC tv 57§ I pontjában meghatározott utcai szociális munka, keretei között vállalja: Az utcán élő hajléktalan személyek állatainak ellenőrzését, amennyiben szükséges azok tartását, orvosi ellátását, valamint ha azt az állatérdekei úgy kívánják megfelelő gazdához történő elhelyezését; 
4: Az egyesület vállalja, hogy szolgáltatásait a működési területén élő nem tag személyek számára is hozzáférhetővé teszi. 
5: Az egyesület azon tagjait valamint a hozzá forduló személyeket, akik szociális helyzetüknél fogva arra rászorulnak az állatok, állat ellátásához anyagi támogatásban részesíti, melyet minden esetben természetbeni juttatásként nyújt. 
6: Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre illetve személyes megkeresésre lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az egyesület elnöksége, összesíti, s rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése menyiben szolgálja az egyesület célkitűzéseit. A kérelmezők az elnökség által kialakított sorrend szerint a felhasználható vagyon, és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétől függő mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz. 
7: Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, együttműködésre törekszik, A: állami egyházi, önkormányzati szervekkel, kiemelten az állatvédő, rendvédelmi szociális szervekkel; B: minden segítőkész az együttműködést vállaló civil szervezettel, intézettel, intézménnyel, gazdálkodó szervezettel, és személlyel 
8: Az egyesület közvetlen gazdasági, vállalkozási tevékenységet nem folytat, azt csak céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. 
9: Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II fejezet 3. pontjában meghatározott közérdekű feladatok ellátására fordítja. 
10: Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Adatkezelés


A Bundás Barát Állatvédő Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

név: Bundás Barát Állatvédő Egyesület 
elnök: Smiatek Anikó
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
adószám: 18620029-1-13
email: bundasbarat@gmail.com
honlap: www.bundasbarat.hu

II. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI

 • Önkéntes jelentkezések kezelése ideértve az önkéntes tevékenységet vállaló személyek nyilvántartását, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartást; adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrését.
 • Adományok és felajánlások gyűjtése (tárggyal vagy pénzadománnyal történő támogatás, szolgáltatással történő támogatás) és kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás adatminőségi célokból.
 • Örökbefogadás /lemondás létrejöttekor az állat örökbeadási helyét, örökbefogadó nevét papíralapú szerződésen elzártan, valamint jelszóval ellátott Pen-drive-on tartjuk.
 • Hírlevél küldése: Az Alapítvány társadalmi céljának megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás küldése elektronikus (e-mail) hírlevél útján, illetőleg hírlevél-küldéssel kapcsolatos viselkedésalapú információ gyűjtése a hírlevél hatékonyságának méréséhez; hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok minőségének biztosítása céljából.
 • Web-analitka és jelentéskészítés: Az Alapítvány honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és biztonságával kapcsolatos adatkezelés.

III. A KEZELT ADATOK KÖRE

 • Az önkéntes jelentkező teljes neve azonosítás céljából (tevékenységhez szükséges) e-mail címe; telefonszáma kapcsolattartás céljából (tevékenységhez szükséges), jelentkezés vagy regisztráció időpontja az adatok minőségének fenntartása céljából kerülnek kezelésre. (tevékenységhez szükséges) papíralapú szerződésen, elzártan tartva.
 • A tagok személyes adatai papíralapú szerződésen elzártan, valamint jelszóval ellátott pen driv-on tartjuk.
 • Az adományozó: az adományozó teljes neve, adományozó országa, e-mail címe, telefonszáma (önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai adományozás céljának leírása; számlázási cím, a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, forrása, adományozás időpontja. A megadott adatok az adományozáshoz, illetve az adományigazolás kiállításához szükségesek.
 • Hírlevél esetében a teljes név - azonosítás céljából; email cím - az Önnel való kapcsolattartás, e- mail küldése céljából, viselkedésalapú információ, hogy a címzett mikor, milyen IP címről nyitotta meg a levelet és mely linkekre kattintott a hírlevélben, mely adatokat a hírlevél hatékonyságának mérésével kapcsolatosan kezel az Alapítvány, hogy azt az információt jövőbeli hírlevelek küldésével kapcsolatosan felhasználja. A hírlevél hatékonyságának mérése az Alapítvány jogos érdekének minősül (hírlevélhez szükséges).
 • A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Egyesületünk gyermekektől személyes adatot nem gyűjt. Kiskorú önkénteseink adatait szülői hozzájárulással a szerződéseken tartjuk nyílván.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információrendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Egyesület Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Egyesület ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett személy adattörlési kérelmének teljesítéséig, ennek hiányában az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján 8 év múlva törlésre kerülhetnek. Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben a hírlevelünkre feliratkozik, úgy a hírlevelekről Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat, a következő elérhetőségünkön: bundasbarat@gmail.com Továbbá, ha Ön hírlevelet kap tőlünk, emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Ön a megadott adatait bármikor módosíthatja, jelentkezését visszavonhatja, adatai törlését kérheti.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatainak törlését kérni bármikor az i bundasbarat@gmail.com címen.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett önkéntes/ hírlevélre feliratkozó hozzájárulása (Infotv. 5. § (1)(a), 2018 május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja) alapján, melyet az érintett a személyes adatai önkéntes megadásával igazol.

Az adomány rendelkezésre bocsátását követően az adomány juttatásával kapcsolatos számviteli jogszabályokon alapuló adatkezelés kötelező, amely az Infotv. 5. § (1)(b) pontján, illetve 2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (c) pontján alapul).

A Webanalitika az Alapítvány elsőbbséggel bíró jogos érdeke a weboldalával kapcsolatos látogatói adatok mérése és a honlap biztonságának fenntartása. E szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos sütik telepítéséhez: az Alapítvány a felhasználó hozzájárulását kéri (az Infotv. 5. § (1)(a)) alapján, 2018 május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján).

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Egyesületünk nem vesz igénybe adatfeldolgozót működése során.

VI. TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ ADATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényelüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében;
 • az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen; a választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre (csak korlátozott hozzáférés a kezelt adatokhoz);
 • a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;
 • az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét (jelszavas védelem a laptopján, pen drivon valamint zárható szekrény).

VII. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az "elfeledtetéshez való jog" biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett - a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

VIII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. - levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

IX. FRISSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljünk.

A tájékoztató frissítésének dátuma 2019.10.04.


Beszámolóink:

Az alábbi gombokra kattintva elérhetőek.